قصه بهار
قصه بهار

یکی بود یکی نبود. (یه متن خوب اینجا بیاد. به عنوان اینکه قصه بهار رو از زبون عروسک ها بشنویم. )
قرار گرفتن خود قصه بهار.

 

بازی سفر به شارمینیا رو نصب کن و همراه قصه ها و بازی های عروسک ها بشو!

برای نصب بازی کلیک کنید.