بسته ساخت شارمینیا
بسته ساخت شارمینیا

مینیا اومده با کلی خبرهای جدید، روی فیلم بزن و ببین چی می‌خواد بهت بگه.

 

فعالیت‌ها

فعالیت ۱ _ آشنایی با ساختار شهری

 

 

فعالیت ۲ _ شناخت حریم و مفهوم همسایگی و افزایش حس همکاری و همدلی

 

فعالیت ۳ _ نحوه‌ی ساخت و چیدمان ماکت شارمینیا

 

 

 

فعالیت ۴ _ شناخت و آشنایی با قوانین شهری